முகப்பு
வகைகள் எழுத
கட்டம் (சவால் தொடர்கதை)

கட்டம் (சவால் தொடர்கதை)

சமூகம்திகில்சிறந்த எழுத்தாளர் விருதுகள் 4குற்றம்; மர்மம்; புனைவு
அபரஞ்சி "அபரஞ்சி"
4.9
1475 மதிப்பீடுகள் & 714 விமர்சனங்கள்
13336
5 மணி நேரங்கள்
61 பாகங்கள்
கட்டம் (சவால் தொடர்கதை) அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம். "தீ"  மாபெரும் வெற்றியைத் தொடர்ந்து  நண்பர் கவுதம் கருணாநிதி அவர்களுடன் மீண்டும் இணைகிறேன். கட்டம்...தொடருக்காக... கட்டம் 60 ஆயிரம் வார்த்தைகள் அதாவது 60 எபி வரும். சிறந்த எழுத்தாளர்கள் 4 க்கு கட்டம் கலந்து கொள்ளும்... வழக்கம் போல் மிகச் சிறப்பான ஆதரவை நீங்கள் தருவீர்கள் என்ற நம்பிக்கையில்... செப்டம்பர் 2 முதல் கட்டம்... உங்களுக்காக முதல் எபி நான் எழுதியிருக்கிறேன். அடுத்த அத்தியாயம் நண்பர் கவுதம் கருணாநிதி  அவர்கள் எழுதுவார். கட்டம்-1 ...
13336
5 மணி நேரங்கள்
பாகங்கள்
கட்டம் (சவால் தொடர்கதை) அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம். "தீ"  மாபெரும் வெற்றியைத் தொடர்ந்து  நண்பர் கவுதம் கருணாநிதி அவர்களுடன் மீண்டும் இணைகிறேன். கட்டம்...தொடருக்காக... கட்டம் 60 ஆயிரம் வார்த்தைகள் அதாவது 60 எபி வரும். சிறந்த எழுத்தாளர்கள் 4 க்கு கட்டம் கலந்து கொள்ளும்... வழக்கம் போல் மிகச் சிறப்பான ஆதரவை நீங்கள் தருவீர்கள் என்ற நம்பிக்கையில்... செப்டம்பர் 2 முதல் கட்டம்... உங்களுக்காக முதல் எபி நான் எழுதியிருக்கிறேன். அடுத்த அத்தியாயம் நண்பர் கவுதம் கருணாநிதி  அவர்கள் எழுதுவார். கட்டம்-1 ...

அத்தியாயம்

6
கட்டம் (சவால் தொடர்கதை)
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
7
கட்டம் (சவால் தொடர்கதை)
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
8
கட்டம் (சவால் தொடர்கதை)
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
9
கட்டம் (சவால் தொடர்கதை)
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
10
கட்டம் (சவால் தொடர்கதை)
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
11
கட்டம் (சவால் தொடர்கதை)
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
12
கட்டம் (சவால் தொடர்கதை)
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
13
கட்டம் (சவால் தொடர்கதை)
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
14
கட்டம் (சவால் தொடர்கதை)
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
15
கட்டம் (சவால் தொடர்கதை)
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
16
கட்டம் (சவால் தொடர்கதை)
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
17
கட்டம் (சவால் தொடர்கதை)
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
18
கட்டம் (சவால் தொடர்கதை)
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
19
கட்டம் (சவால் தொடர்கதை)
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
20
கட்டம் (சவால் தொடர்கதை)
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
21
கட்டம் (சவால் தொடர்கதை)
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
22
கட்டம் (சவால் தொடர்கதை)
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
23
கட்டம் (சவால் தொடர்கதை)
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
24
கட்டம் (சவால் தொடர்கதை)
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
25
கட்டம் (சவால் தொடர்கதை)
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
26
கட்டம் (சவால் தொடர்கதை)
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
27
கட்டம் (சவால் தொடர்கதை)
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
28
கட்டம் (சவால் தொடர்கதை)
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
29
கட்டம் (சவால் தொடர்கதை)
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
30
கட்டம் (சவால் தொடர்கதை)
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
31
கட்டம் (சவால் தொடர்கதை)
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
32
கட்டம் (சவால் தொடர்கதை)
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
33
கட்டம் (சவால் தொடர்கதை)
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
34
கட்டம் (சவால் தொடர்கதை)
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
35
கட்டம் (சவால் தொடர்கதை)
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
36
கட்டம் (சவால் தொடர்கதை)
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
37
கட்டம் (சவால் தொடர்கதை)
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
38
கட்டம் (சவால் தொடர்கதை)
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
39
கட்டம் (சவால் தொடர்கதை)
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
40
கட்டம் (சவால் தொடர்கதை)
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
41
கட்டம் (சவால் தொடர்கதை)
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
42
கட்டம் (சவால் தொடர்கதை)
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
43
கட்டம் (சவால் தொடர்கதை)
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
44
கட்டம் (சவால் தொடர்கதை)
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
45
கட்டம் (சவால் தொடர்கதை)
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
46
கட்டம் (சவால் தொடர்கதை)
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
47
கட்டம் (சவால் தொடர்கதை)
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
48
கட்டம் (சவால் தொடர்கதை)
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
49
கட்டம் (சவால் தொடர்கதை)
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
50
கட்டம் (சவால் தொடர்கதை)
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
51
கட்டம் (சவால் தொடர்கதை)
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
52
கட்டம் (சவால் தொடர்கதை)
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
53
கட்டம் (சவால் தொடர்கதை)
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
54
கட்டம் (சவால் தொடர்கதை)
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
55
கட்டம் (சவால் தொடர்கதை)
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
56
கட்டம் (சவால் தொடர்கதை)
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
57
கட்டம் சவால் தொடர்கதை
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
58
கட்டம் (சவால் தொடர்கதை)
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
59
கட்டம் (சவால் தொடர்கதை)
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
60
கட்டம் (சவால் தொடர்கதை) (இறுதி அத்தியாயம்)
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
61
கட்டம் (சவால் தொடர்கதை) (முடிவுரை - நன்றியுரை!)
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்