முகப்பு
வகைகள் எழுத
அவளே என் இதயச்செயலி - முழுத்தொகுப்பு

அவளே என் இதயச்செயலி - முழுத்தொகுப்பு

குடும்பம்நாவல்காதல்
Poornima Karthic "பூகா 🕊"
4.9
470 மதிப்பீடுகள் & 174 விமர்சனங்கள்
4177
4 மணி நேரங்கள்
30 பாகங்கள்
முன்கதை இருண்டிருந்த வானம் இடியோசையோடு பெருமழை பெய்து கொண்டிருக்க, தன் வாழ்க்கையே இருண்டு போனதை நினைத்து சோகக் கண்ணீர் வடித்துக் கொண்டிருந்தான் சக்தி. அதற்கு ஒத்திசைத்து விடாது அழுதது வானமும். ...
4177
4 மணி நேரங்கள்
பாகங்கள்
முன்கதை இருண்டிருந்த வானம் இடியோசையோடு பெருமழை பெய்து கொண்டிருக்க, தன் வாழ்க்கையே இருண்டு போனதை நினைத்து சோகக் கண்ணீர் வடித்துக் கொண்டிருந்தான் சக்தி. அதற்கு ஒத்திசைத்து விடாது அழுதது வானமும். ...

அத்தியாயம்

6
அவளே என் இதயச்செயலி - 6
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
7
அவளே என் இதயச்செயலி - 7
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
8
அவளே என் இதயச்செயலி - 8
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
9
அவளே என் இதயச்செயலி - 9
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
10
அவளே என் இதயச்செயலி - 10
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
11
அவளே என் இதயச்செயலி - 11
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
12
அவளே என் இதயச்செயலி - 12
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
13
அவளே என் இதயச்செயலி - 13
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
14
அவளே என் இதயச்செயலி - 14
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
15
அவளே என் இதயச்செயலி - 15
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்