முகப்பு
வகைகள் எழுத
உயிர் காதல் தா!

உயிர் காதல் தா!

சமூகம்நாவல்காதல்
Magizh
4.9
1370 மதிப்பீடுகள் & 821 விமர்சனங்கள்
37394
24 மணி நேரங்கள்
65 பாகங்கள்
திரு தன்னோட வாழ்க்கைய நெனச்சி நொந்துட்டு இருந்தான். மல்லாக்கப் படுத்து விட்டத்தயே மொறச்சிட்டு இருந்தான். அவனோட ஃபோன் ரிங் ஆச்சு. எடுத்துப் பார்த்தான்.                    "Pshyco No.1"                  அந்தப் பேரப் பார்த்ததும் ஃபோன தூக்கி கடுப்போட கட்டில்ல போட்டான். ஃபுல் ரிங் போய் கட் ஆச்சு. மொத்தம் பத்து மிஸ்டு கால் வந்திருந்தது, எல்லாமே சைக்கோ நம்பர் ஒன் தான் பன்னி இருந்தான்.               மீண்டும் ஃபோன் ரிங் ஆக, எரிச்சலோட எடுத்துப் பார்த்தான். அந்த பேரப் பார்த்ததும் அவனோட ...
37394
24 மணி நேரங்கள்
பாகங்கள்
திரு தன்னோட வாழ்க்கைய நெனச்சி நொந்துட்டு இருந்தான். மல்லாக்கப் படுத்து விட்டத்தயே மொறச்சிட்டு இருந்தான். அவனோட ஃபோன் ரிங் ஆச்சு. எடுத்துப் பார்த்தான்.                    "Pshyco No.1"                  அந்தப் பேரப் பார்த்ததும் ஃபோன தூக்கி கடுப்போட கட்டில்ல போட்டான். ஃபுல் ரிங் போய் கட் ஆச்சு. மொத்தம் பத்து மிஸ்டு கால் வந்திருந்தது, எல்லாமே சைக்கோ நம்பர் ஒன் தான் பன்னி இருந்தான்.               மீண்டும் ஃபோன் ரிங் ஆக, எரிச்சலோட எடுத்துப் பார்த்தான். அந்த பேரப் பார்த்ததும் அவனோட ...

அத்தியாயம்

6
பாகம் 5
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
7
பாகம் 6
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
8
பாகம் 7
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
9
பாகம் 8
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
10
பாகம் 9
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
11
பாகம் 10
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
12
பாகம் 11
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
13
பாகம் 12
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
14
பாகம் 13
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
15
பாகம் 14
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
16
பாகம் 15
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
17
பாகம் 16
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
18
பாகம் 17
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
19
பாகம் 18
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
20
பாகம் 19
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
21
பாகம் 20
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
22
பாகம் 21
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
23
பாகம் 22
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
24
பாகம் 23
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
25
பாகம் 24
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
26
பாகம் 25
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
27
பாகம் 26
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
28
பாகம் 27
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
29
பாகம் 28
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
30
பாகம் 29
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
31
பாகம் 30
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
32
பாகம் 31
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
33
பாகம் 32
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
34
பாகம் 33
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
35
பாகம் 34
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
36
பாகம் 35
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
37
பாகம் 36
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
38
பாகம் 37
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
39
பாகம் 38
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
40
பாகம் 39
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
41
பாகம் 40
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
42
பாகம் 41
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
43
பாகம் 42
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
44
பாகம் 43
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
45
பாகம் 44
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
46
பாகம் 45
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
47
பாகம் 46
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
48
பாகம் 47
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
49
பாகம் 48
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
50
பாகம் 49
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
51
பாகம் 50
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
52
பாகம் 51
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
53
பாகம் 52
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
54
பாகம் 53
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
55
பாகம் 54
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
56
பாகம் 55
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
57
பாகம் 56
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
58
பாகம் 57
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
59
பாகம் 58
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
60
பாகம் 59
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
61
பாகம் 60
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
62
பாகம் 61
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
63
பாகம் 62
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
64
பாகம் 63
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
65
பாகம் 64
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்