முகப்பு
வகைகள் எழுத
சாபமடா நீ எனக்கு.! (முழுத்தொகுப்பு)

சாபமடா நீ எனக்கு.! (முழுத்தொகுப்பு)

குடும்பம்காதல்உறவு
செவ்வந்தி துரை "Crazy writer"
4.9
76987 மதிப்பீடுகள் & 20733 விமர்சனங்கள்
2840457
12 மணி நேரங்கள்
127 பாகங்கள்
அக்காவின் காதலனை கட்டாயத்தின் பேரில் திருமணம் செய்தாள் சங்கவி. அவனின் உடைந்த நெஞ்சத்தின் வலியை போக்குவாளா இவள்.? காதலியை பழி வாங்க இவளிடம் வன்முறையை காட்டிய ஆதீரன் அவளின் தென்றல் காற்றாக மாறுவது ...
2840457
12 மணி நேரங்கள்
பாகங்கள்
அக்காவின் காதலனை கட்டாயத்தின் பேரில் திருமணம் செய்தாள் சங்கவி. அவனின் உடைந்த நெஞ்சத்தின் வலியை போக்குவாளா இவள்.? காதலியை பழி வாங்க இவளிடம் வன்முறையை காட்டிய ஆதீரன் அவளின் தென்றல் காற்றாக மாறுவது ...

அத்தியாயம்

6
அத்தியாயம் 6
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
7
அத்தியாயம் 7
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
8
அத்தியாயம் 8
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
9
அத்தியாயம் 9
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
10
அத்தியாயம் 10
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
11
அத்தியாயம் 11
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
12
அத்தியாயம் 12
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
13
அத்தியாயம் 13
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
14
அத்தியாயம் 14
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
15
அத்தியாயம் 15
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.