முகப்பு
வகைகள் எழுத
தளிர் மனம் யாரைத் தேடுதோ

தளிர் மனம் யாரைத் தேடுதோ

குடும்பம்நாவல்காதல்
தீபா செண்பகம் "தீபா செண்பகம்"
4.9
4782 மதிப்பீடுகள் & 1182 விமர்சனங்கள்
249758
15 மணி நேரங்கள்
38 பாகங்கள்
எனது இரண்டாவது தொடர்கதையின் முதல் அத்யாயம்.' மனதின் வார்த்தைகள் புரியாதோ' கதைக்குத் தந்த ஆதரவை இதற்கும் தருமாறு கேட்டுக் கொள்கிறேன். டாக்டர். திவ்யவர்ஷினி, அவளின் இரட்டைக் குழந்தைகள். ...
249758
15 மணி நேரங்கள்
பாகங்கள்
எனது இரண்டாவது தொடர்கதையின் முதல் அத்யாயம்.' மனதின் வார்த்தைகள் புரியாதோ' கதைக்குத் தந்த ஆதரவை இதற்கும் தருமாறு கேட்டுக் கொள்கிறேன். டாக்டர். திவ்யவர்ஷினி, அவளின் இரட்டைக் குழந்தைகள். ...

அத்தியாயம்

6
தளிர் மனம் யாரைத் தேடுதோ-6
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
7
தளிர் மனம் யாரைத் தேடுதோ-7
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
8
மனம்-8
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
9
தளிர் மனம் யாரைத் தேடுதோ-9
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
10
தளிர் மனம் யாரைத் தேடுதோ-10
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
11
தளிர் மனம் யாரைத் தேடுதோ-11
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
12
தளிர் மனம் யாரைத் தேடுதோ-12
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
13
தளிர் மனம் யாரைத் தேடுதோ-13
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
14
தளிர் மனம் யாரைத் தேடுதோ.14
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
15
தளிர் மனம் யாரைத் தேடுதோ-15
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்