முகப்பு
வகைகள் எழுத
நேற்று இன்று நாளை

நேற்று இன்று நாளை

நாவல்காதல்அறிவியல் புனைவுரியா மூர்த்தி
Rhea Moorthy ரியா மூர்த்தி "Rhea Moorthy"
4.9
2295 மதிப்பீடுகள் & 732 விமர்சனங்கள்
37690
3 மணி நேரங்கள்
27 பாகங்கள்
பாகம் - 1 இறையின் சமநிலையில் உருவான 'ஆணும்_பெண்ணும்' கலவி கொண்டு மகிழையில், உருவாகிய பற்கோடி உயிரணுக் கூறுகளில் சமவலிய அணு இணைவில் உயிரப்புற்று வெளிவருகின்றது. அது 'நாட்களாய், வாரங்களாய், ...
37690
3 மணி நேரங்கள்
பாகங்கள்
பாகம் - 1 இறையின் சமநிலையில் உருவான 'ஆணும்_பெண்ணும்' கலவி கொண்டு மகிழையில், உருவாகிய பற்கோடி உயிரணுக் கூறுகளில் சமவலிய அணு இணைவில் உயிரப்புற்று வெளிவருகின்றது. அது 'நாட்களாய், வாரங்களாய், ...

அத்தியாயம்

6
அத்தியாயம் 6
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
7
அத்தியாயம் 7
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
8
அத்தியாயம் 8
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
9
அத்தியாயம் 9
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
10
அத்தியாயம் 10
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
11
அத்தியாயம் 11
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
12
அத்தியாயம் 12
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
13
அத்தியாயம் 13
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
14
அத்தியாயம் 14
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
15
அத்தியாயம் 15
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்