முகப்பு
வகைகள் எழுத
மழை வர பூமி மறுத்ததென்ன - முழுவதும்

மழை வர பூமி மறுத்ததென்ன - முழுவதும்

குடும்பம்நாவல்காதல்
Poornima Karthic "பூகா 🕊"
4.9
459 மதிப்பீடுகள் & 245 விமர்சனங்கள்
6572
3 மணி நேரங்கள்
21 பாகங்கள்
அத்தியாயம் - 1 கோவை நகரமே வார இறுதியை நோக்கி, அதி வேகத்தில் பயணித்துக் கொண்டிருந்த வெள்ளிக்கிழமை மாலை நேரம். மென்குளிர் மேனியைத் தழுவ, நஞ்சுண்டப்புரத்தில் உள்ள பெரிய பல்பொருள் அங்காடியின் முன் ...
6572
3 மணி நேரங்கள்
பாகங்கள்
அத்தியாயம் - 1 கோவை நகரமே வார இறுதியை நோக்கி, அதி வேகத்தில் பயணித்துக் கொண்டிருந்த வெள்ளிக்கிழமை மாலை நேரம். மென்குளிர் மேனியைத் தழுவ, நஞ்சுண்டப்புரத்தில் உள்ள பெரிய பல்பொருள் அங்காடியின் முன் ...

அத்தியாயம்

6
மழை வர பூமி - 6
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
7
மழை வர பூமி - 7
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
8
மழை வர பூமி - 8
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
9
மழை வர பூமி - 9
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
10
மழை வர பூமி - 10
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
11
மழை வர பூமி - 11
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
12
மழை வர பூமி - 12
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
13
மழை வர பூமி - 13
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
14
மழை வர பூமி - 14
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
15
மழை வர பூமி - 15
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்