முகப்பு
வகைகள் எழுத
மாதவியின் மாயோன் அத்தியாயம்-1

மாதவியின் மாயோன் அத்தியாயம்-1

குடும்பம்காதல்சமூகம்
Padmapriya Jagannathan "Priya Jagannathan"
4.9
9867 மதிப்பீடுகள் & 4320 விமர்சனங்கள்
137931
13 மணி நேரங்கள்
105 பாகங்கள்
முன்னுரை வணக்கம் நட்புகளே, புதிய கதையுடன் அதுவும் போட்டி கதையுடன் உங்களை சந்திப்பதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி. " மாதவியின் மாயோன் "  இந்தக் கதை என்னுடைய நான்காவது கதையாகும். மாயோன் என்றால் திருமால்,  ...
137931
13 மணி நேரங்கள்
பாகங்கள்
முன்னுரை வணக்கம் நட்புகளே, புதிய கதையுடன் அதுவும் போட்டி கதையுடன் உங்களை சந்திப்பதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி. " மாதவியின் மாயோன் "  இந்தக் கதை என்னுடைய நான்காவது கதையாகும். மாயோன் என்றால் திருமால்,  ...

அத்தியாயம்

6
மாதவியின் மாயோன் அத்தியாயம்-6
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
7
மாதவியின் மாயோன் அத்தியாயம் 7
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
8
மாதவியின் மாயோன் அத்தியாயம் 8
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
9
மாதவியின் மாயோன் அத்தியாயம் 9
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
10
மாதவியின் மாயோன் அத்தியாயம் 10
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
11
மாதவியின் மாயோன் அத்தியாயம்-11
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
12
மாதவியின் மாயோன் அத்தியாயம் 12
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
13
மாதவியின் மாயோன் அத்தியாயம் 13
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
14
மாதவியின் மாயோன் அத்தியாயம் 14
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
15
மாதவியின் மாயோன் அத்தியாயம் 15
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்