முகப்பு
வகைகள் எழுத
✨ஸ்பரிசங்கள் இனிதோ!

✨ஸ்பரிசங்கள் இனிதோ!

குடும்பம்காதல்
🖊️மேக வாணி💖 "Megavani"
4.9
1889 மதிப்பீடுகள் & 804 விமர்சனங்கள்
20157
48 நிமிடங்கள்
6 பாகங்கள்
' என்றோ ஓர் நள்ளிரவு! ஆழ்ந்த உறக்கத்தினூடே காதினுள் எதிரொலித்த ஓலக்குரல் இன்றும் நரம்புகளின் வழியே உதிரத்தில் உறைந்திருக்கிறது. எத்தனை எத்தனை காயங்கள்! குருதி ஆறுகள்! துடிப்புகள்! தவிப்புகள்! ...
20157
48 நிமிடங்கள்
பாகங்கள்
' என்றோ ஓர் நள்ளிரவு! ஆழ்ந்த உறக்கத்தினூடே காதினுள் எதிரொலித்த ஓலக்குரல் இன்றும் நரம்புகளின் வழியே உதிரத்தில் உறைந்திருக்கிறது. எத்தனை எத்தனை காயங்கள்! குருதி ஆறுகள்! துடிப்புகள்! தவிப்புகள்! ...