முகப்பு
வகைகள் எழுத
பூங்காற்றே விலகாதே!

பூங்காற்றே விலகாதே!

நாவல்
ஸ்ரீஜா வெங்கடேஷ்
4.6
700 மதிப்பீடுகள் & 202 விமர்சனங்கள்
69199
3 மணி நேரங்கள்
17 பாகங்கள்
<p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: #555555; font-family: 'Noto Sans', sans-serif; font-size: 16px; line-height: 22.8571px;">"அம்மா! என் ஃபிரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் அப்பா ...
69199
3 மணி நேரங்கள்
பாகங்கள்
<p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: #555555; font-family: 'Noto Sans', sans-serif; font-size: 16px; line-height: 22.8571px;">"அம்மா! என் ஃபிரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் அப்பா ...

அத்தியாயம்

6
பூங்காற்றே விலகாதே!-அத்தியாயம் 5
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
7
பூங்காற்றே விலகாதே!-அத்தியாயம் 6
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
8
பூங்காற்றே விலகாதே!-அத்தியாயம் 7
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
9
பூங்காற்றே விலகாதே!-அத்தியாயம் 8
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
10
பூங்காற்றே விலகாதே!-அத்தியாயம் 9
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
11
பூங்காற்றே விலகாதே!-அத்தியாயம் 10
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
12
பூங்காற்றே விலகாதே!-அத்தியாயம் 11
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
13
பூங்காற்றே விலகாதே!-அத்தியாயம் 12
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
14
பூங்காற்றே விலகாதே!-அத்தியாயம் 13
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
15
பூங்காற்றே விலகாதே!-அத்தியாயம் 14
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்