முகப்பு
வகைகள் எழுத
உன் விழி பேசும் என் காதல் (முடிந்தது)

உன் விழி பேசும் என் காதல் (முடிந்தது)

காதல்நகைச்சுவைவாழ்க்கை
முத்து புஷ்பா✍️✍️✍️ "கதைகளின் காதலி"
4.8
9327 மதிப்பீடுகள் & 1893 விமர்சனங்கள்
770926
3 மணி நேரங்கள்
47 பாகங்கள்
பூ போன்ற மென்மையான உள்ளம் கொண்ட நாயகியும், கோபம் என்று வந்தால் எதிரிகளை பார்வையிலேயே துவம்சம் செய்யும் நாயகனுக்கும் இடையில் காதல் மலருமா????
770926
3 மணி நேரங்கள்
பாகங்கள்
பூ போன்ற மென்மையான உள்ளம் கொண்ட நாயகியும், கோபம் என்று வந்தால் எதிரிகளை பார்வையிலேயே துவம்சம் செய்யும் நாயகனுக்கும் இடையில் காதல் மலருமா????

அத்தியாயம்

6
உன் விழி பேசும் என் காதல்
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
7
உன் விழி பேசும் என் காதல்
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
8
உன் விழி பேசும் என் காதல்
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
9
உன் விழி பேசும் என் காதல்
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
10
உன் விழி பேசும் என் காதல்
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
11
உன் விழி பேசும் என் காதல்
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
12
உன் விழி பேசும் என் காதல்
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
13
உன் விழி பேசும் என் காதல்
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
14
உன் விழி பேசும் என் காதல்
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
15
உன் விழி பேசும் என் காதல்
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.