முகப்பு
வகைகள் எழுத
1. தேவனின் மஞ்சமெனும் வீணை...

1. தேவனின் மஞ்சமெனும் வீணை...

குடும்பம்காதல்
❤️ அம்மு இளையாள் ❤️
4.9
5130 மதிப்பீடுகள் & 1325 விமர்சனங்கள்
316761
9 மணி நேரங்கள்
102 பாகங்கள்
தேவன் 1 நெடுஞ்சாலை மையத்தில் பேருந்து பயணப்பட்டுக் கொண்டிருக்க பின்னால் வந்த லாரி பெரும் சத்தத்தோடு முன்னே கடந்தது. ஜன்னல் இருக்கையில் தலை சாய்ந்து விழி மூடியவள் தன்னை உரசி கொண்டு செல்லும் ...
316761
9 மணி நேரங்கள்
பாகங்கள்
தேவன் 1 நெடுஞ்சாலை மையத்தில் பேருந்து பயணப்பட்டுக் கொண்டிருக்க பின்னால் வந்த லாரி பெரும் சத்தத்தோடு முன்னே கடந்தது. ஜன்னல் இருக்கையில் தலை சாய்ந்து விழி மூடியவள் தன்னை உரசி கொண்டு செல்லும் ...

அத்தியாயம்

6
6. தேவனின் மஞ்சமெனும் வீணை...
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
7
7. தேவனின் மஞ்சமெனும் வீணை...
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
8
8. தேவனின் மஞ்சமெனும் வீணை...
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
9
9. தேவனின் மஞ்சமெனும் வீணை...
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
10
10. தேவனின் மஞ்சமெனும் வீணை...
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
11
11. தேவனின் மஞ்சமெனும் வீணை...
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
12
12. தேவனின் மஞ்சமெனும் வீணை...
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
13
13. தேவனின் மஞ்சமெனும் வீணை...
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
14
14. தேவனின் மஞ்சமெனும் வீணை...
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
15
15. தேவனின் மஞ்சமெனும் வீணை...
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்