முகப்பு
வகைகள் எழுத
கை கோர்க்கும் வரம் தருவாயா (முடிவுற்றது)

கை கோர்க்கும் வரம் தருவாயா (முடிவுற்றது)

குடும்பம்நாவல்காதல்
சூர்யகனி
4.8
32916 மதிப்பீடுகள் & 6444 விமர்சனங்கள்
2095734
13 மணி நேரங்கள்
65 பாகங்கள்
உலகில் உள்ள அனைத்து உறவையும் வெறுப்பவன்... தன்னை வெறுப்பவரையும் அன்பால் கட்டி போடுபவள்... இருவரும் திருமணம் என்னும் பந்தத்தில் இணைந்தால்....???
2095734
13 மணி நேரங்கள்
பாகங்கள்
உலகில் உள்ள அனைத்து உறவையும் வெறுப்பவன்... தன்னை வெறுப்பவரையும் அன்பால் கட்டி போடுபவள்... இருவரும் திருமணம் என்னும் பந்தத்தில் இணைந்தால்....???

அத்தியாயம்

6
வரம் - 6
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
7
வரம் - 7
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
8
வரம் - 8
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
9
வரம் - 9
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
10
வரம் - 10
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
11
வரம் - 11
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
12
வரம் - 12
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
13
வரம் - 13
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
14
வரம் - 14
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
15
வரம் - 15
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.