முகப்பு
வகைகள் எழுத

புத்தகங்கள்

2 mins 2 - 5 mins 5 mins - 30 mins 30 mins - 1 hr > 1 hr
4.6
9567

<p>நான் மிகவும் நேசிக்கும் ஜென் கதை ஒன்று உள்ளது. நண்பர்கள் மூவர் காலைநேரத்தில் உலாவ சென்றிருந்தினர். அப்போது அவர்கள் திடீரென மலையில்&nbsp; ஜென் துறவி ஒருவர் நின்றிருப்பதை கண்டனர்.&nbsp;அந்த மூன்று நண்பர்களில் ஒருவன், &ldquo;அவர் அவருடைய நண்பர்களுடன் வந்திருக்க வேண்டும், இவர் அவர்களை விட முன்னால் வந்திருக்க வேண்டும். அதனால் இவர் அவர்களுக்காக காத்திருக்கிறார் என்று நான் நினைக்கிறேன்&rdquo; என்று கூறினான்.&nbsp;இன்னொருவன், &ldquo;நீ கூறுவதை என்னால் ஒப்புக் கொள்ள முடியாது. ஏனெனில் அந்த மனிதரை பார்க்கும் போது ஒரு விஷயத்தை என்னால் நிச்சயமாக கூற முடியும். அவர் யாரோ ஒருவருக்காக காத்திருக்கவில்லை என்பதே அது. ஏனெனில் அவர் ஒருபோதும் பின்னால் திரும்பி பார்க்கவில்லை. அவர் வெறுமனே ஒரு சிலையைப் போல நின்று கொண்டிருக்கிறார்......</p>

4.5
334