முகப்பு
வகைகள் எழுத
அடியார்க்கு நல்லான் காடு

அடியார்க்கு நல்லான் காடு

மர்மம்திகில்அறிவியல் புனைவு
Thuva Santha kumar
4.8
8419 மதிப்பீடுகள் & 2809 விமர்சனங்கள்
195723
6 மணி நேரங்கள்
25 பாகங்கள்
பஸ் மிதமான வேகத்தில் தேனியை நோக்கி பறந்து கொண்டிருந்தது. தன் பக்கத்தில் நல்ல தூக்கத்தில் இருந்த பொன்னம்பலத்தை மெதுவாக இடித்தான் ரவி. தூக்கம் கலைந்து பொன்னம்பலம் திரும்பி பார்க்க "அண்ணே எப்படி ...
195723
6 மணி நேரங்கள்
பாகங்கள்
பஸ் மிதமான வேகத்தில் தேனியை நோக்கி பறந்து கொண்டிருந்தது. தன் பக்கத்தில் நல்ல தூக்கத்தில் இருந்த பொன்னம்பலத்தை மெதுவாக இடித்தான் ரவி. தூக்கம் கலைந்து பொன்னம்பலம் திரும்பி பார்க்க "அண்ணே எப்படி ...

அத்தியாயம்

6
அடியார்க்கு நல்லான் காடு அத்தியாயம் 6
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
7
அடியார்க்கு நல்லான் காடு அத்தியாயம் 7
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
8
அடியார்க்குநல்லான் காடு அத்தியாயம் 8
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
9
அடியார்க்கு நல்லான் காடு அத்தியாயம் 9
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
10
அடியார்க்கு நல்லார் காடு அத்தியாயம் 10
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
11
அடியார்க்கு நல்லான் காடு அத்தியாயம் 11
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
12
அடியார்க்குநல்லான் காடு அத்தியாயம் 12
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
13
அடியார்க்குநல்லான் காடு அத்தியாயம் 13
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
14
அடியார்க்கு நல்லான் காடு அத்தியாயம் 14
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
15
அடியார்க்கு நல்லான் காடு அத்தியாயம் 15
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.