முகப்பு
வகைகள் எழுத
அனலிடை மெழுகானேன் உன்னருகில்

அனலிடை மெழுகானேன் உன்னருகில்

குடும்பம்காதல்உறவு
சகீ "🍁"
4.8
2130 மதிப்பீடுகள் & 527 விமர்சனங்கள்
84828
2 மணி நேரங்கள்
22 பாகங்கள்
உன் நெற்றி முடி கலைந்து தவழும் கன்னத்தை உரசி செல்லும் என் விரல்களும் பற்றி எரிகிறதடி... உன் உதடுகளில் மீதமுள்ள பருக்கைகளை தட்டி விடும் என் விரல்களும் பற்றி எரிகிறதடி... உன் சிரசில் விழும் ...
84828
2 மணி நேரங்கள்
பாகங்கள்
உன் நெற்றி முடி கலைந்து தவழும் கன்னத்தை உரசி செல்லும் என் விரல்களும் பற்றி எரிகிறதடி... உன் உதடுகளில் மீதமுள்ள பருக்கைகளை தட்டி விடும் என் விரல்களும் பற்றி எரிகிறதடி... உன் சிரசில் விழும் ...

அத்தியாயம்

6
அனலிடை...6
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
7
அனலிடை...7
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
8
அனலிடை...8
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
9
அனலிடை...9
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
10
அனலிடை...10
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
11
அனலிடை...11
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
12
அனலிடை...12
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
13
அனலிடை...13
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
14
அனலிடை...14
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
15
அனலிடை...15
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்