முகப்பு
வகைகள் எழுத
ஒரு ஆணுக்குள் இத்தனை காந்தமா ..!!

ஒரு ஆணுக்குள் இத்தனை காந்தமா ..!!

குடும்பம்காதல்உறவு
உமாசாரல்
4.8
28015 மதிப்பீடுகள் & 8811 விமர்சனங்கள்
936263
6 மணி நேரங்கள்
38 பாகங்கள்
😘1..ஒரு ஆணுக்குள் இத்தனை காந்தமா.! பொன்வயல் பெயருக்கு ஏற்றார் போல் பொன் விழையும் பூமி . செழித்து வளர்ந்து நிற்கும் மரங்களும், செடிகளும், பூத்து குளுக்கும் பூக்களும் சொர்க்க பூமி தான். ஒரு பக்கம் ...
936263
6 மணி நேரங்கள்
பாகங்கள்
😘1..ஒரு ஆணுக்குள் இத்தனை காந்தமா.! பொன்வயல் பெயருக்கு ஏற்றார் போல் பொன் விழையும் பூமி . செழித்து வளர்ந்து நிற்கும் மரங்களும், செடிகளும், பூத்து குளுக்கும் பூக்களும் சொர்க்க பூமி தான். ஒரு பக்கம் ...

அத்தியாயம்

6
6..ஒரு ஆணுக்குள் இத்தனை காந்தமா.!!
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
7
💜7..ஒரு ஆணுக்குள் இத்தனை காந்தமா ..
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
8
8..ஒரு ஆணுக்குள் இத்தனை காந்தமா!!
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
9
9..ஒரு ஆணுக்குள் இத்தனை காந்தமா.!!
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
10
10..ஒரு ஆணுக்குள் இத்தனை காந்தமா ..!!
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
11
11..ஒரு ஆணுக்குள் இத்தனை காந்தமா..!
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
12
12..ஒரு ஆணுக்குள் இத்தனை காந்தமா!!
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
13
13..ஒரு ஆணுக்குள் இத்தனை காந்தமா.!
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
14
14..ஒரு ஆணுக்குள் இத்தனை காந்தமா!!
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
15
15..ஒரு ஆணுக்குள் இத்தனை காந்தமா ..!!
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
16
16..ஒரு ஆணுக்குள் இத்தனை காந்தமா!!
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
17
17..ஒரு ஆணுக்குள் இத்தனை காந்தமா..!!
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
18
18..ஒரு ஆணுக்குள் இத்தனை காந்தமா!!
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
19
19..ஒரு ஆணுக்குள் இத்தனை காந்தமா!!
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
20
20..,ஒரு ஆணுக்குள் இத்தனை காந்தமா ..!!
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
21
21..ஒரு ஆணுக்குள் இத்தனை காந்தமா.!!
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
22
22..ஒரு ஆணுக்குள் இத்தனை காந்தமா!!
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
23
23..ஒரு ஆணுக்குள் இத்தனை காந்தமா..!!
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
24
24..ஒரு ஆணுக்குள் இத்தனை காந்தமா..
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
25
25..ஒரு ஆணுக்குள் இத்தனை காந்தமா..!!!
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
26
26..ஒரு ஆணுக்குள் இத்தனை காந்தமா...
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
27
27...ஒரு ஆணுக்குள் இத்தனை காந்தமா..
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
28
28.ஒரு ஆணுக்குள் இத்தனை காந்தமா..
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
29
29..காந்தமா.!
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
30
30..காந்தமா ..
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
31
31..காந்தமா ..
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
32
32..காந்தமா ..!!
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
33
33..காந்தமா ...
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
34
34- காந்தமா..
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
35
35..காந்தமா...
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
36
36-காந்தமா..
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
37
37- காந்தமா..
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
38
38+ காந்தமா (நிறைவு பகுதி)
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.