முகப்பு
வகைகள் எழுத
நம் விழியின் கனவு - முழுத் தொகுப்பு

நம் விழியின் கனவு - முழுத் தொகுப்பு

நாவல்காதல்உறவு
🖊️மேக வாணி💖 "Megavani"
4.8
1344 மதிப்பீடுகள் & 397 விமர்சனங்கள்
40788
4 மணி நேரங்கள்
14 பாகங்கள்
கிழக்கில் கதிரவன் தன் ஒளிக்கதிர்களை அகிலம் எங்கும் வீச, அதிகாலை பணியில் அந்த வீடே பரபரப்பாக இயங்கிக் கொண்டிருந்தது. அலுவலுக்கு செல்லும் கணவன்மார்கள், பள்ளிக்குச் செல்லும் குழந்தைகளை அவசரகதியில் ...
40788
4 மணி நேரங்கள்
பாகங்கள்
கிழக்கில் கதிரவன் தன் ஒளிக்கதிர்களை அகிலம் எங்கும் வீச, அதிகாலை பணியில் அந்த வீடே பரபரப்பாக இயங்கிக் கொண்டிருந்தது. அலுவலுக்கு செல்லும் கணவன்மார்கள், பள்ளிக்குச் செல்லும் குழந்தைகளை அவசரகதியில் ...

அத்தியாயம்

6
நம் விழியின் கனவு - முழுத் தொகுப்பு-
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
7
நம் விழியின் கனவு - முழுத் தொகுப்பு-
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
8
நம் விழியின் கனவு - முழுத் தொகுப்பு-
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
9
நம் விழியின் கனவு - முழுத் தொகுப்பு-
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
10
நம் விழியின் கனவு - முழுத் தொகுப்பு-
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
11
நம் விழியின் கனவு - முழுத் தொகுப்பு-
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
12
நம் விழியின் கனவு - முழுத் தொகுப்பு-
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
13
நம் விழியின் கனவு - முழுத் தொகுப்பு-
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
14
நம் விழியின் கனவு - முழுத் தொகுப்பு-இறுதி அத்தியாயம்
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்