முகப்பு
வகைகள் எழுத
முழுத் தொகுப்பு|நாகப்பதம்

முழுத் தொகுப்பு|நாகப்பதம்

நாவல்ஃபேன்டசிநாவல்
மாரிச்செல்வன் இளங்கோவன் "மாயராஜகுமாரன்"
4.6
3781 மதிப்பீடுகள் & 687 விமர்சனங்கள்
372057
1 மணி நேரம்
44 பாகங்கள்
"வா விக்ரம் வா" வா விக்ரம் வா" அந்த ஆளரவமற்ற ஒற்றையடி பாதையில் அவனுக்கு மட்டும் கேட்டுக் கொண்டிருந்த அந்த வசீகர வார்த்தைகளுக்கு கட்டுப்பட்டு சென்று கொண்டிருந்தான் விக்ரம். நீல நிறத்தில் ஆடை அணிந்து ...
372057
1 மணி நேரம்
பாகங்கள்
"வா விக்ரம் வா" வா விக்ரம் வா" அந்த ஆளரவமற்ற ஒற்றையடி பாதையில் அவனுக்கு மட்டும் கேட்டுக் கொண்டிருந்த அந்த வசீகர வார்த்தைகளுக்கு கட்டுப்பட்டு சென்று கொண்டிருந்தான் விக்ரம். நீல நிறத்தில் ஆடை அணிந்து ...

அத்தியாயம்

6
நாகப்பதம் 6
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
7
நாகப்பதம் 7
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
8
நாகப்பதம் 8
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
9
நாகப்பதம் 9
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
10
நாகப்பதம் 10
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
11
நாகப்பதம் 11
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
12
நாகப்பதம் 12
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
13
நாகப்பதம் 13
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
14
நாகப்பதம் 14
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
15
நாகப்பதம் 15
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
16
நாகப்பதம் 16
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
17
நாகப்பதம் 17
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
18
நாகப்பதம் 18
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
19
நாகப்பதம் 19
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
20
நாகப்பதம் 20
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
21
நாகப்பதம் 21
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
22
நாகப்பதம் 22
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
23
நாகப்பதம் 23
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
24
நாகப்பதம் 24
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
25
நாகப்பதம் 25
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
26
நாகப்பதம் 26
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
27
நாகப்பதம் 27
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
28
நாகப்பதம் 28
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
29
நாகப்பதம் 29
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
30
நாகப்பதம் 30
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
31
நாகப்பதம் 31
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
32
நாகப்பதம் 32
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
33
நாகப்பதம் 33
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
34
நாகப்பதம் 34
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
35
நாகப்பதம் 35
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
36
நாகப்பதம் 36
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
37
நாகப்பதம் 37
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
38
நாகப்பதம் 38
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
39
நாகப்பதம் 39
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
40
நாகப்பதம் 40
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
41
நாகப்பதம் 41
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
42
நாகப்பதம் 42
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
43
நாகப்பதம் 43
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
44
நாகப்பதம் 44
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்