முகப்பு
வகைகள் எழுத
💜புரியும் நொடியில் பிரியும் கனவே💜

💜புரியும் நொடியில் பிரியும் கனவே💜

உறவுஎரோடிக்சிறந்த எழுத்தாளர் விருதுகள் 4
    "பிரக்தியும்னன்"
4.9
2121 மதிப்பீடுகள் & 939 விமர்சனங்கள்
50102
4 மணி நேரங்கள்
49 பாகங்கள்
காதலை உணராது காமம் மட்டுமே என நினைப்பவன் அவள் காதலை உணரும் போது அவள் அங்கே இருப்பாளா?💔💜 காதலை புரியாது காயங்களை மட்டுமே கொடுப்பவன் அவள் மெய் காதலை உணரும் போது அவள் பிரிந்து சென்றால் ....💔💜
50102
4 மணி நேரங்கள்
பாகங்கள்
காதலை உணராது காமம் மட்டுமே என நினைப்பவன் அவள் காதலை உணரும் போது அவள் அங்கே இருப்பாளா?💔💜 காதலை புரியாது காயங்களை மட்டுமே கொடுப்பவன் அவள் மெய் காதலை உணரும் போது அவள் பிரிந்து சென்றால் ....💔💜
எழுத்தாளருக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்து, அவர் படைப்புகளின் புதிய பாகங்களை முன்னரே வாசிப்பது, சூப்பர் ஃபேன் சின்னம் போன்ற பலவற்றை பெறுங்கள்

அத்தியாயம்

6
05. பிரியும் கனவே 💜
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
7
06. பிரியும் கனவே 💜
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
8
07. பிரியும் கனவே 💜
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
9
08. பிரியும் கனவே 💜
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
10
09. பிரியும் கனவே 💜
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
11
10. பிரியும் கனவே 💜
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
12
11. பிரியும் கனவே 💜
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
13
12. பிரியும் கனவே 💜
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
14
13. பிரியும் கனவே 💜
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
15
14. பிரியும் கனவே 💜
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
16
15. பிரியும் கனவே 💜
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
17
16. பிரியும் கனவே 💜
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
18
17. பிரியும் கனவே 💜
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
19
18. பிரியும் கனவே 💜
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
20
19. பிரியும் கனவே 💜
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
21
20. பிரியும் கனவே 💜
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
22
21. பிரியும் கனவே 💜
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
23
22. பிரியும் கனவே 💜
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
24
23. பிரியும் கனவே 💜
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
25
24. பிரியும் கனவே 💜
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
26
25. பிரியும் கனவே 💜
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
27
26. பிரியும் கனவே 💜
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
28
27. பிரியும் கனவே 💜
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
29
28. பிரியும் கனவே 💜
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
30
29. பிரியும் கனவே 💜
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
31
30. பிரியும் கனவே 💜
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
32
31. பிரியும் கனவே 💜
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
33
32. பிரியும் கனவே 💜
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
34
33. பிரியும் கனவே 💜
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
35
34. பிரியும் கனவே 💜
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
36
35. பிரியும் கனவே 💜
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
37
36. பிரியும் கனவே 💜
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
38
37. பிரியும் கனவே 💜
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
39
38. பிரியும் கனவே 💜
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
40
39. பிரியும் கனவே 💜
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
41
40. பிரியும் கனவே 💜
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
42
41. பிரியும் கனவே 💜
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
43
42. பிரியும் கனவே 💜
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
44
43. பிரியும் கனவே 💜
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
45
44. பிரியும் கனவே 💜
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
46
45. பிரியும் கனவே 💜
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
47
46. பிரியும் கனவே 💜
__("hour") இலவசமாக கிடைக்கும்
48
47. பிரியும் கனவே 💜
__("day") இலவசமாக கிடைக்கும்
49
48. பிரியும் கனவே 💜
__("days") இலவசமாக கிடைக்கும்