முகப்பு
வகைகள் எழுத
(முடிந்தது)🎭எனக்கு மட்டும் பிழையா காதல்🎭

(முடிந்தது)🎭எனக்கு மட்டும் பிழையா காதல்🎭

குடும்பம்காதல்உறவு
சஹானா "சனா"
4.9
30019 மதிப்பீடுகள் & 9547 விமர்சனங்கள்
781780
4 மணி நேரங்கள்
38 பாகங்கள்
இது கவிமலரே கதையின் இரண்டாம் பாகம்... முதல் மனைவி கைவிடப்பட்ட நிலையில் வாழ்க்கையை வெறுத்து போன சக்தியின் வாழ்க்கையில் ஒளி வீச வருகிறாள் பிந்து மாதவி... மாதவியின் பின்னணியை பற்றி திருமணத்திற்கு ...
781780
4 மணி நேரங்கள்
பாகங்கள்
இது கவிமலரே கதையின் இரண்டாம் பாகம்... முதல் மனைவி கைவிடப்பட்ட நிலையில் வாழ்க்கையை வெறுத்து போன சக்தியின் வாழ்க்கையில் ஒளி வீச வருகிறாள் பிந்து மாதவி... மாதவியின் பின்னணியை பற்றி திருமணத்திற்கு ...

அத்தியாயம்

6
6.🎭 எனக்கு மட்டும் பிழையா காதல் 🎭
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
7
7. 🎭 எனக்கு மட்டும் பிழையா காதல்🎭
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
8
8. 🎭 எனக்கு மட்டும் பிழையா காதல் 🎭
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
9
9. 🎭எனக்கு மட்டும் பிழையா காதல்🎭
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
10
10. 🎭 எனக்கு மட்டும் பிழையா காதல்🎭
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
11
11. 🎭எனக்கு மட்டும் பிழையா காதல்🎭
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
12
12. 🎭எனக்கு மட்டும் பிழையா காதல்🎭
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
13
13. 🎭எனக்கு மட்டும் பிழையா காதல் 🎭
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
14
14.🎭 எனக்கு மட்டும் பிழையா காதல்🎭
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.
15
15. 🎭எனக்கு மட்டும் பிழையா காதல்🎭
இந்த தொடர் ப்ரீமியம் சப்ஸ்கிரிப்சனின் கீழ் வருகிறது. இதனை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.