முகப்பு
வகைகள் எழுத
(முடிந்தது)🎭எனக்கு மட்டும் பிழையா காதல்🎭

(முடிந்தது)🎭எனக்கு மட்டும் பிழையா காதல்🎭

குடும்பம்காதல்உறவு
சஹானா "சனா"
4.9
28289 மதிப்பீடுகள் & 9194 விமர்சனங்கள்
679763
4 மணி நேரங்கள்
38 பாகங்கள்
இது கவிமலரே கதையின் இரண்டாம் பாகம்... முதல் மனைவி கைவிடப்பட்ட நிலையில் வாழ்க்கையை வெறுத்து போன சக்தியின் வாழ்க்கையில் ஒளி வருகிறாள் பிந்து மாதவி... மாதவியின் பின்னணியை பற்றி திருமணத்திற்கு பின்னேயே அறிந்து கொண்ட சக்தி அவளை ஏற்றுக் கொண்டு இணைந்து வாழ்ந்தார்களா என்பதே கதைக்களம் ... காதல் , காமெடி மற்றும் ரொமான்ஸ் நிறைந்த கதை.. படித்துவிட்டு தங்களது கருத்தை தெரிவித்து கொள்ளவும் ..
679763
4 மணி நேரங்கள்
பாகங்கள்
இது கவிமலரே கதையின் இரண்டாம் பாகம்... முதல் மனைவி கைவிடப்பட்ட நிலையில் வாழ்க்கையை வெறுத்து போன சக்தியின் வாழ்க்கையில் ஒளி வருகிறாள் பிந்து மாதவி... மாதவியின் பின்னணியை பற்றி திருமணத்திற்கு பின்னேயே அறிந்து கொண்ட சக்தி அவளை ஏற்றுக் கொண்டு இணைந்து வாழ்ந்தார்களா என்பதே கதைக்களம் ... காதல் , காமெடி மற்றும் ரொமான்ஸ் நிறைந்த கதை.. படித்துவிட்டு தங்களது கருத்தை தெரிவித்து கொள்ளவும் ..

அத்தியாயம்

6
6.🎭 எனக்கு மட்டும் பிழையா காதல் 🎭
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
7
7. 🎭 எனக்கு மட்டும் பிழையா காதல்🎭
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
8
8. 🎭 எனக்கு மட்டும் பிழையா காதல் 🎭
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
9
9. 🎭எனக்கு மட்டும் பிழையா காதல்🎭
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
10
10. 🎭 எனக்கு மட்டும் பிழையா காதல்🎭
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
11
11. 🎭எனக்கு மட்டும் பிழையா காதல்🎭
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
12
12. 🎭எனக்கு மட்டும் பிழையா காதல்🎭
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
13
13. 🎭எனக்கு மட்டும் பிழையா காதல் 🎭
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
14
14.🎭 எனக்கு மட்டும் பிழையா காதல்🎭
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
15
15. 🎭எனக்கு மட்டும் பிழையா காதல்🎭
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
16
16. 🎭எனக்கு மட்டும் பிழையா காதல்🎭
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
17
17. 🎭எனக்கு மட்டும் பிழையா காதல்🎭
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
18
18. 🎭எனக்கு மட்டும் பிழையா காதல்🎭
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
19
19. 🎭 எனக்கு மட்டும் பிழையா காதல் 🎭
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
20
20.🎭எனக்கு மட்டும் பிழையா காதல் 🎭
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
21
21. 🎭 எனக்கு மட்டும் பிழையா காதல்🎭
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
22
22. 🎭எனக்கு மட்டும் பிழையா காதல் 🎭
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
23
23.🎭எனக்கு மட்டும் பிழையா காதல்🎭
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
24
24. 🎭 எனக்கு மட்டும் பிழையா காதல் 🎭
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
25
25. 🎭எனக்கு மட்டும் பிழையா காதல்🎭
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
26
26. 🎭எனக்கு மட்டும் பிழையா காதல் 🎭
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
27
27. 🎭எனக்கு மட்டும் பிழையா காதல்🎭
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
28
28. 🎭எனக்கு மட்டும் பிழையா காதல்🎭
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
29
29. 🎭எனக்கு மட்டும் பிழையா காதல் 🎭
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
30
30. 🎭எனக்கு மட்டும் பிழையா காதல் 🎭
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
31
31. 🎭எனக்கு மட்டும் பிழையா காதல்🎭
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
32
32. 🎭எனக்கு மட்டும் பிழையா காதல் 🎭
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
33
33. 🎭எனக்கு மட்டும் பிழையா காதல்🎭
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
34
34. 🎭எனக்கு மட்டும் பிழையா காதல்🎭
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
35
35. 🎭எனக்கு மட்டும் பிழையா காதல்🎭
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
36
36. 🎭எனக்கு மட்டும் பிழையா காதல்🎭
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
37
37. 🎭எனக்கு மட்டும் பிழையா காதல்🎭
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
38
( final)38. 🎭எனக்கு மட்டும் பிழையா காதல்🎭
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்