முகப்பு
வகைகள் எழுத
முழுத்தொகுப்பு 💕 ஜீவன் பருகிடும் தாகம் நீ

முழுத்தொகுப்பு 💕 ஜீவன் பருகிடும் தாகம் நீ

நாவல்காதல்உறவு
🖊️மேக வாணி💖 "Megavani"
4.9
18683 மதிப்பீடுகள் & 9269 விமர்சனங்கள்
646324
7 மணி நேரங்கள்
38 பாகங்கள்
காதலோடு பேதமில்லை.. ஊனோடு உறைந்து விடு.. கதைகளின் தொடர்ச்சி..
646324
7 மணி நேரங்கள்
பாகங்கள்
காதலோடு பேதமில்லை.. ஊனோடு உறைந்து விடு.. கதைகளின் தொடர்ச்சி..

அத்தியாயம்

6
6 - 💕 ஜீவன் பருகிடும் தாகம் நீ
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
7
7 - 💕 ஜீவன் பருகிடும் தாகம் நீ
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
8
8 - 💕 ஜீவன் பருகிடும் தாகம் நீ
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
9
9 - 💕 ஜீவன் பருகிடும் தாகம் நீ
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
10
10 - 💕 ஜீவன் பருகிடும் தாகம் நீ
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
11
11 - 💕 ஜீவன் பருகிடும் தாகம் நீ
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
12
12 - 💕 ஜீவன் பருகிடும் தாகம் நீ
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
13
13 - 💕 ஜீவன் பருகிடும் தாகம் நீ
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
14
14 - 💕 ஜீவன் பருகிடும் தாகம் நீ
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
15
15 - 💕 ஜீவன் பருகிடும் தாகம் நீ
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்