முகப்பு
வகைகள் எழுத
வேய்ந்தனனின் வல்லினம்

வேய்ந்தனனின் வல்லினம்

காதல்உறவு
திவ்யஶ்ரீ
4.8
2584 மதிப்பீடுகள் & 853 விமர்சனங்கள்
112403
5 மணி நேரங்கள்
35 பாகங்கள்
வேய்ந்தனனின் வல்லினம் ஒரு antihero வகை கதை. சற்றும் எதிர்பாராத திருப்பங்கள் கதையின் முழுவதும் இருக்கும்..... ஹேப்பி ரீடிங்....
112403
5 மணி நேரங்கள்
பாகங்கள்
வேய்ந்தனனின் வல்லினம் ஒரு antihero வகை கதை. சற்றும் எதிர்பாராத திருப்பங்கள் கதையின் முழுவதும் இருக்கும்..... ஹேப்பி ரீடிங்....

அத்தியாயம்

6
6.வல்லினம்
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
7
7.வல்லினம்
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
8
8.வல்லினம்
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
9
9.வல்லினம்
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
10
10.வல்லினம்
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
11
11.வல்லினம்
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
12
12.வல்லினம்
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
13
13.வல்லினம்
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
14
14.வல்லினம்
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
15
15.வல்லினம்
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
16
16.வல்லினம்
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
17
17.வல்லினம்
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
18
18.வல்லினம்
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
19
19.வல்லினம்
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
20
20.வல்லினம்
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
21
21.வல்லினம்
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
22
22.வல்லினம்
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
23
23.வல்லினம்
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
24
24.வல்லினம்
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
25
25.வல்லினம்
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
26
26.வல்லினம்
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
27
27.வல்லினம்
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
28
28.வல்லினம்
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
29
29.வல்லினம்
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
30
30.வல்லினம்
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
31
31.வல்லினம்
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
32
32.வல்லினம்
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
33
33.வல்லினம்
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
34
34.வல்லினம்
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்
35
35.வேய்ந்தனனின் வல்லினம் நிறைவு பகுதி
இந்த பாகத்தை வாசிக்க செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்